Dış Basında Atatürk

YUNANİSTAN

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.
Katilerini 

ALMANYA

O,kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
Prof.Walter L.WRIHT Jr.

Almanya, ATATÜRK'ÜN eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı


Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.
Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi) 

Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi 
 

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akil ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve issiz kösesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.
Illustrierte Dergisi


O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.
Herbert MELZIG 

 

AMERİKA 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır...
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin dogması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının isidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha basari ile gösteren bir örnek yoktur.
John F.KENNEDY
(A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
Franklin ROOSEVELT
(A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1963) 
 

Asker-devlet adamı, cağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel tasını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
General CM ART HUR

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
Roozwelt (Franklın D.) 1928
Birleşik Amerika cumhurbaşkanı  

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli,çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribüne

 Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
New York Timüs 

İnsani teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Gladys Baker(Gazeteci) 

  


FRANSA

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.
Noelle Gazetesi

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kurulusu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk'ün parlak basarisi bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.
Magrice BAUMANT(Profesör)

Çok büyük bir adamdı...Bir siyasi dahiydi.
Excelsior Gazetesi


Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.
La Jour-Echo de Paris


Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.
Noell Roger Gazetesi


Karsımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi islenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.
Claude Farrer(Yazar)


Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupai titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük olunun basında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.
Pierre Dominique(Gazeteci) 
 

Asırları asan adam !..
Fransa, Paris Basını


Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.
Albert LEBRUN
Fransız Cumhurbaşkanı


Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O'na verilmiştir. 
Mercek Sauvage(Gazeteci)


Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek isleri on yılda tamamladı.
Gerrad Tongas(Yazar)


Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
SANERWIN Gazetesi


Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.
Paris-La Temas


Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ basındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
dağ basındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerlileri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)
Fransız Başbakanı BRIAND


Sırasıyla İhtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye'yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı.
Paris-Sair'den


Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.
Bertme Georgesu-Gaulis


O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yasayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir.
Claude FARRER
Fransız Edibi


Türkiye tarihi, buğun her zamandan çok Bati ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları asan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.
Charles De FAULLE


Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ye, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat
bunların en büyüğünden sonra bile her aksam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef'in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?...
George BENNES
Vur Gazetesi-1938 

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye'nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve bastan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten şurup attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar...
Raymond CARTIER
La Nouvelliste Gazetesi


İNGİLTERE
 

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi basına bir klan oluşturuyordu ve hemen her acıdan tekçi.
THA Fortnightiy, Londra


Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.
Spectator


Cağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adi kadar büyük saygı yaratmamıştır.
Observer


İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
Sundey Timüs


O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi.Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı isler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar
devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
Word Price


O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.
Timüs Gazetesi


Savaş Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk'ün olumu, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata'sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938)
Winston CHURCHILL
İngiltere Başbakanı


Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.
Daily Telegraph


Cumhuriyet Türkiyesi'nin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız su değerli nitelikleri kişilinde toplamış bulunuyor: alacak gönüllülük, yeterlik ve basari...
THA Truth Dergisi


O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.
Alan Moorehead(Yazar)


Atatürk, eskimiş bilimlerle bos yere kafasını yormama olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
Kendisi için, bugünkü Avrupa'nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.
Herbert Sideabotham(Yazar)


Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O'nun essiz otoritesinin baslıca kaynaklarından biridir.(1923)
Grace Ellison (Gazeteci) 
 


AFGANİSTAN


O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.
Emanullah HAN
Afgan Kralı 
 


ARNAVUTLUK


Bu Türk Milleti yastadır.Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan essiz şefini kaybetmiştir.
Stepsi Gazetesi 
 


AVUSTURYA


Büyük düşüncelerin adamı...Bir devlet mimarıydı.
Nece Frene Presse, Viyana


Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı birşeyi de istemez.
Avusturyalı Heykelci KRIPPEL 

 


BELÇİKA


Atatürk, yirminci asrin en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
Kopenhag-Nasyonal Tikende


Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.
Libre Belgique gazetesi 
 


BULGARİSTAN


Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Ata'sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir.
Bulgar Dness Gazetesi 
 


ÇİN


Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir Toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.
Mao Shao-Cheng(Yazar) 
 


DANİMARKA


Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
National Tikence Gazetesi 
 


FİNLANDİYA


Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
Hufvud Stadbladet Gazetesi 


HİNDİSTAN


Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
Star of India


Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bagimsizliginiza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
Bayan Sucheta KRIPALANI
Hint Parlamento Heyeti Başkanı  


İRAN


Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Tahran Gazetesi


Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, ayni zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
Iran Gazetesi  


İSRAİL


Dünya, cağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.
Paletsine Post


Mustafa Kemal Atatürk, kuskusuz 20. yüzyılda dünya savasından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.
Ben Gurion
İsrail Başbakanı (1963)  


İSVEÇ


O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O'nun sayesinde Türkler, O'nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
Aya Dagligt Gazetesi  


İSVİÇRE


Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük Adam'ını basımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.
Profesör MORRF


Yalnız bir asker değil, ayni zamanda yüzyılımızın bir daha goremiyecegi bir dahi idi.
Profesör SEKRETAN  


İTALYA


Hayatinin sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin basında muzaffer kumandanının kişiliği, esi görülmemiş bir karakter örneğidir.
C.C.SFORZA


Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve essiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, uç yılda memleketine yalnız askeri, ayni zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.
F.Perrone Di San Martine (Yazar) 
 

Atatürk'ün olumu ile yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.
Tribüne Gazetesi  


JAPONYA


Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.
Japon Timüs


Yüzyıldanberi küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.
THA Japon Cohronicle  


LÜBNAN


büyük adamlar, kuşaklarının basındadır. Türk Milleti'nin basındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
KARAMA
LÜBNAN Başbakanı, 10 Kasım 1963) 
 

Kelimenin tam enlemiyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sinir çizmiştir...
Lordan Gazetesi (1938)


Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
Ennehar Gazetesi (1938)


Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidisini değiştirmiştir.
An Naçar  


MACARİSTAN


Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" seklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.
Esti Ujsag.Macar.


Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın olumu ile yoksul düşmüştür.
Pestir Lloyd Gazetesi


Türkiye'yi bir Ari kovanının ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.
Prof.e.Zaajti Franes  


MISIR


Cağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
Egyptian Gazete  


NORVEÇ


Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
La Morgan Bladet Gazetesi  


PAKİSTAN


Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmiş bütün cağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...
Eyüp Han
Pakistan cumhurbaşkanı


Bizim aslimiz rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakisi ile Cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
İkbal(Sair)  


POLONYA


O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete gecmemis olduğu hiçbir alan yoktur...
Gazete Polka  


ROMANYA


Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Independance Romaine Gazetesi(12 Kasım 1938)  


Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.
Tim pul Gazetesi(12 Kasım 1938)  


RUSYA 

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli bagımsızlığını devamlı bir basari ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.
Sovyet Başbakanı Kalının


SURİYE


Vatanini muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana oturduktan sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, essiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...
Elifba Gazetesi


Atatürk'ün başardığı isler mucize ve harika kabilindedir. birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek islerdir.
El Takaddüm Gazetesi


YUGOSLAVYA


Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun Faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
Banko Aczemovic (Elci)


Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alin yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.
Politika Gazetesi